Ποσοτική Έρευνα

Διενέργεια Επιστημονικής Έρευνας / Ποσοτική Έρευνα Μεθοδολογία

ana-thesis basics workout

Η μεθοδολογία διαμόρφωσης μιας Ποσοτικής έρευνας

Η διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας περιλαμβάνει τη χρήση αριθμητικών δεδομένων και στατιστικών μεθόδων για τον έλεγχο υποθέσεων, τη δημιουργία σχέσεων ή την πραγματοποίηση προβλέψεων σχετικά με κοινωνικά φαινόμενα (Creswell, 2014). Η ποσοτική έρευνα απαντάται είτε ως γενικό, είτε ως ειδικό μέρος σε κάθε Πτυχιακή, Μεταπτυχιακή, Διπλωματική εργασία και σε κάθε Διδακτορική διατριβή. Κατά τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί μια συγκεκριμένη επιστημολογία ή φιλοσοφική στάση για να διασφαλιστεί η τήρηση των καθιερωμένων επιστημονικών και ακαδημαϊκών προτύπων, ενώ αρκετά συχνά η ποσοτικοποιημένη έκφανση της έρευνας αποτυπώνεται με τη διενέργεια στατιστικής ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων σε εξειδικευμένο λογισμικό.

1. Επιλέξτε την κατάλληλη επιστημολογία
Ηεπιστημολογία αναφέρεται στις πεποιθήσεις και τις υποθέσεις σχετικά με τη φύση της γνώσης και τον τρόπο απόκτησής της (Crotty, 1998). Στην ποσοτική έρευνα, η θετικιστική ή μεταθετικιστική επιστημολογία χρησιμοποιείται συχνά, καθώς υποθέτει ότι η αντικειμενική πραγματικότητα υπάρχει και μπορεί να μετρηθεί μέσω εμπειρικών παρατηρήσεων (Creswell, 2014).

2. Αναπτύξτε ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις
Διατυπώστε ερευνητικά ερωτήματα που στοχεύουν να ελέγξουν υποθέσεις ή να δημιουργήσουν σχέσεις μεταξύ μεταβλητών και να αναπτύξουν ελεγχόμενες υποθέσεις με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και θεωρίες (Punch, 2013).

3. Διεξαγωγή βιβλιογραφικής ανασκόπησης
Επανεξετάστε την υπάρχουσα βιβλιογραφία για να προσαρμόσετε τη μελέτη σας, να εντοπίσετε κενά στη γνώση και να παρέχετε ένα θεωρητικό πλαίσιο για τα ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις σας (Boote & Beile, 2005).

4. Επιλέξτε ένα σχέδιο έρευνας
Επιλέξτε ένα σχέδιο έρευνας που ευθυγραμμίζεται με την γνωσιολογική σας στάση και διευκολύνει τον έλεγχο των υποθέσεων σας. Τα κοινά ποσοτικά ερευνητικά σχέδια περιλαμβάνουν πειραματικά, οιονεί πειραματικά και μη πειραματικά σχέδια, όπως έρευνες ή μελέτες συσχέτισης (Creswell, 2014).

5. Επιλέξτε τον κατάλληλο ερευνητικό σχεδιασμό
που ευθυγραμμίζεται με την γνωσιολογική σας στάση και διευκολύνει τον έλεγχο των υποθέσεων σας. Τα κοινά ποσοτικά ερευνητικά σχέδια περιλαμβάνουν πειραματικά, οιονεί πειραματικά και μη πειραματικά σχέδια, όπως έρευνες ή μελέτες συσχέτισης (Creswell, 2014).

6. Συλλέξτε δεδομένα
Συλλέξτε δεδομένα χρησιμοποιώντας ποσοτικές μεθόδους, όπως δομημένα ερωτηματολόγια, τυποποιημένα τεστ ή υπάρχοντα σύνολα δεδομένων (Bryman, 2015). Βεβαιωθείτε ότι οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων σας επιτρέπουν έγκυρες και αξιόπιστες μετρήσεις των υπό μελέτη μεταβλητών.

7. Αναλύστε δεδομένα
Αναλύστε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας κατάλληλες στατιστικές τεχνικές, όπως περιγραφικές στατιστικές, στατιστικές συμπερασμάτων ή ανάλυση παλινδρόμησης, ανάλογα με τα ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις σας (Field, 2013). Ερμηνεύστε τα αποτελέσματα μέσα στο πλαίσιο του θεωρητικού σας πλαισίου και της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.

8. Παρουσίαση και συζήτηση ευρημάτων
Παρουσιάστε τα ευρήματά σας με σαφή και συνοπτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας πίνακες, γραφήματα και γραφήματα ανάλογα με την περίπτωση. Συζητήστε τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων σας στη θεωρία, την έρευνα και την πράξη και εξετάστε τυχόν περιορισμούς ή μελλοντικές κατευθύνσεις για τη μελέτη σας (Creswell, 2014).

Βιβλιογραφικές αναφορές

Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars before researchers: On the centrality of the dissertation literature review in research preparation. Educational Researcher, 34(6), 3-15.
Bryman, A. (2015). Social Research Methods (5th ed.). Oxford University Press.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE Publications.
Crotty, M. (1998). The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process. SAGE Publications.
Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (4th ed.). SAGE Publications.
Punch, K. F. (2013). Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches (3rd ed.). SAGE Publications.

ana-thesis.com – εκπόνηση εργασιών εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ποιοτική έρευνα

Ana-thesis.com

Προσήλωση στην Ποιότητα για κάθε Ποσοτική έρευνα

Συνδυάζουμε την προσήλωση στο αποτέλεσμα, την επιστημονική ακρίβεια και τις καινοτόμες πρακτικές και θεωρητικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για να αναδείξουμε την ακαδημαϊκή αρτιότητα σε κάθε ποσοτική έρευνα που αναλαμβάνουμε. Η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η συνέπεια είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τη φήμη μας και διαμορφώνουν την αξία της επιστημονικής μας συμβολής στον κόσμο της ακαδημαϊκής εξέλιξης. Περισσότερες πληροφορίες για την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών.

Στο Ana-Thesis, είμαστε πεπεισμένοι ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης και η πρόσβαση σε προηγμένες ακαδημαϊκές γνώσεις αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα. Με την καθοδήγηση και τη στήριξη των διακεκριμένων ακαδημαϊκών μας καθηγητών και ειδικών επιστημόνων, προσφέρουμε μία σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν την εκπόνηση εργασιών, ακαδημαϊκών έργων και εξειδικευμένων μελετών. Επιδιώκουμε να παρέχουμε τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία που θα επιτρέψουν στους σπουδαστές και στους φοιτητές μας να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους με επιστημονική ορθότητα, αξιοπιστία και καινοτομία.

Στο ακαδημαϊκό φροντιστήριο Ana-Thesis, το όραμά μας είναι απλό αλλά συνάμα εξαιρετικά φιλόδοξο: να αναδεικνύουμε το πλήρες δυναμικό κάθε φοιτητή και να τους εξοπλίζουμε με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουν εξαίρετα αποτελέσματα στις ακαδημαϊκές τους σπουδές και να εξελιχθούν σε κορυφαίους επαγγελματίες. Το Ana-Thesis αποτελεί το ιδανικό σύμπαν όπου οι φοιτητές μπορούν να εξερευνήσουν, να αναπτύξουν και να εδραιώσουν τις γνώσεις τους, προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και κατακτώντας το μέλλον με εμπιστοσύνη και επιτυχία.

Στο Ana-Thesis, οι αξίες μας αποτελούν την ηθική και επιστημονική μας πυξίδα. Πιστεύουμε ότι η ποιοτική εκπαίδευση και η έρευνα αποτελούν τα θεμέλια για την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη και γι’ αυτό αφιερώνουμε τις δυνάμεις μας στην επίτευξη της αριστείας. Η ομάδα επιστημονικών συνεργατών της Ana-Thesis είναι αφοσιωμένη σε αυτές τις αρχές, καθοδηγούμενη από την αταλάντευτη προσήλωση στην εκπαιδευτική εξαιρετικότητα, την ερευνητική πρωτοπορία και τη διαπροσωπική αρτιότητα.

ana-thesis.com - Εκπόνηση εργασιών Εκπόνηση Διπλωματικής εργσίας

Χρόνια εμπειρία

Ακαδημαϊκοί Καθηγητές

Έργα

Πρωτα η ποιοτητα

Γιατί να μας επιλέξετε

Η ομάδα μας, αποτελούμενη από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς καθηγητές, είναι δεσμευμένη στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων, στηριζόμενη στην καινοτομία και την αριστεία. Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε είναι μια ευκαιρία να εφαρμόσουμε τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και μεθοδολογίες, εξασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα και ακρίβεια.

ana-thesis.com - Εκπόνηση εργασιών Εκπόνηση Διπλωματικής εργσίας

Εμπειρία και Εξειδίκευση

Η ομάδα μας αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και ειδικούς στον τομέα τους, προσφέροντας ανεπανάληπτη εμπειρία και γνώση.

Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

Κάθε φοιτητής είναι μοναδικός. Εστιάζουμε στις ατομικές ανάγκες, στόχους και προσδοκίες των φοιτητών μας, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις και στρατηγικές μάθησης.

ana-thesis.com - Εκπόνηση εργασιών Εκπόνηση Διπλωματικής εργσίας

Πλήρης Υποστήριξη

Παρέχουμε συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλες τις φάσεις της ακαδημαϊκής σας εξέλιξης, διασφαλίζοντας την επιτυχία σας.

ΛΑΒΕΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ

Zητήστε Προσφορά