Ποιοτική Έρευνα

Διενέργεια Επιστημονικής Έρευνας / Ποιοτική Έρευνα Μεθοδολογία

ana-thesis basics workout

Η μεθοδολογία διαμόρφωσης μιας Ποιοτικής έρευνας

Η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας προϋποθέτει de jure τη χρήση μη αριθμητικών δεδομένων για τη διερεύνηση, την κατανόηση και την ερμηνεία κοινωνικών φαινομένων. Αυτή η ερευνητική προσέγγιση δίνει έμφαση στη σημασία του πλαισίου και του νοήματος, χρησιμοποιώντας συχνά μεθοδολογίες όπως συνεντεύξεις, παρατηρήσεις και ανάλυση εγγράφων (Denzin & Lincoln, 2011). Η ποιοτική έρευνα απαντάται είτε ως γενικό, είτε ως ειδικό μέρος σε κάθε Πτυχιακή, Μεταπτυχιακή, Διπλωματική εργασία και σε κάθε Διδακτορική διατριβή. Κατά τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας, είναι σημαντικό να διατηρείται μια συγκεκριμένη γνωσιολογική ή φιλοσοφική στάση για να διασφαλίζεται ότι η μελέτη συμμορφώνεται με καθιερωμένα επιστημονικά και ακαδημαϊκά πρότυπα.

1. Επιλογή κατάλληλης επιστημολογίας
Η επιστημολογία αποτελεί το σύνολο πεποιθήσεων και υποθέσεων τόσο σχετικά με τη φύση της γνώσης, όσο και αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η γνώση αυτή μπορεί να αποκτηθεί (Crotty, 1998). Οι κοινές επιστημολογικές θέσεις στην ποιοτική έρευνα περιλαμβάνουν τον κονστρουκτιβισμό, τον ερμηνευτισμό και την κριτική θεωρία. Επιλέξτε μια επιστημολογία που ευθυγραμμίζεται με το ερευνητικό σας ερώτημα και καθοδηγεί το σχεδιασμό και τις μεθόδους της μελέτης σας.

2. Αναπτύξτε ένα σαφές ερευνητικό ερώτημα
Αφού επιλέξετε ένα θέμα, πρέπει να αναπτύξετε μια σαφή ερευνητική ερώτηση που θα καθοδηγεί την έρευνά σας. Το ερευνητικό ερώτημα πρέπει να είναι συγκεκριμένο, συνοπτικό και σχετικό με το πεδίο σπουδών σας. Σύμφωνα με μια μελέτη των Bergman και Zeigler-Hill (2019), ένα σαφές ερευνητικό ερώτημα είναι κρίσιμο για την επιτυχία μιας διατριβής.

3. Αναπτύξτε ένα ερευνητικό ερώτημα
Διατυπώστε μια ερευνητική ερώτηση που επιδιώκει να διερευνήσει ή να κατανοήσει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο, αντί να στοχεύει στον έλεγχο μιας υπόθεσης ή στη δημιουργία αιτιακών σχέσεων (Creswell, 2013).

4. Διεξαγωγή βιβλιογραφικής ανασκόπησης
Επανεξετάστε την υπάρχουσα βιβλιογραφία για να προσαρμόσετε τη μελέτη σας, να εντοπίσετε κενά στη γνώση και να δικαιολογήσετε την ανάγκη για ποιοτική έρευνα στον τομέα που επιλέξατε (Boote & Beile, 2005).

5. Επιλέξτε τον κατάλληλο ερευνητικό σχεδιασμό
Επιλέξτε ένα σχεδιασμό έρευνας που ευθυγραμμίζεται με τη γνωσιολογική σας στάση και διευκολύνει τη βαθιά κατανόηση του ερευνητικού σας ερωτήματος με βάση τα συμφραζόμενα. Τα κοινά ποιοτικά σχέδια έρευνας περιλαμβάνουν μελέτη περίπτωσης, εθνογραφία, φαινομενολογία και θεμελιωμένη θεωρία (Creswell & Poth, 2016).

6. Συλλέξτε δεδομένα
Συλλέξτε δεδομένα χρησιμοποιώντας ποιοτικές μεθόδους όπως συνεντεύξεις σε βάθος, ομάδες εστίασης, παρατηρήσεις συμμετεχόντων και ανάλυση εγγράφων (Patton, 2015). Βεβαιωθείτε ότι οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων σας ευθυγραμμίζονται με τον επιλεγμένο σχεδιασμό επιστημολογίας και έρευνας.

7. Αναλύστε δεδομένα
Αναλύστε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η θεματική ανάλυση, η αφηγηματική ανάλυση ή η ανάλυση λόγου, ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα και τη γνωσιολογική σας στάση (Braun & Clarke, 2006). Φροντίστε να λάβετε υπόψη το πλαίσιο και το νόημα των δεδομένων σας διατηρώντας παράλληλα την αναστοχαστικότητα, αναγνωρίζοντας τις δικές σας προκαταλήψεις και υποθέσεις κατά τη διαδικασία ανάλυσης (Finlay, 2002).

8. Παρουσίαση και ερμηνεία ευρημάτων
Παρουσιάστε τα ευρήματά σας με τρόπο που να συνάδει με τη γνωσιολογική σας στάση και να δείχνει μια βαθιά κατανόηση του υπό μελέτη κοινωνικού φαινομένου. Προσφέρετε ερμηνείες και ιδέες που συμβάλλουν στο υπάρχον σύνολο γνώσεων στον τομέα σας (Tracy, 2010).

Βιβλιογραφικές αναφορές
Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars before researchers: On the centrality of the dissertation literature review in research preparation. Educational Researcher, 34(6), 3-15.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. SAGE Publications.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. SAGE Publications.
Crotty, M. (1998). The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process. SAGE Publications.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. SAGE Publications.
Finlay, L. (2002). Negotiating the swamp: the opportunity and challenge of reflexivity in research practice. Qualitative Research, 2(2), 209-230.
Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight “big-tent” criteria for excellent qualitative research. Qualitative Inquiry, 16(10), 837-851. https://doi.org/10.1177/1077800410383121.
Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice (4th ed.). SAGE Publications.

ana-thesis.com - Εκπόνηση εργασιών Εκπόνηση Διπλωματικής εργσίας

Ana-thesis.com

Προσήλωση στην Ποιότητα για κάθε Ποιοτική έρευνα

Οι επιστημονικοί μας συνεργάτες, διακεκριμένοι και αναγνωρισμένοι σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι εξειδικευμένοι στη διενέργεια Ποιοτικής έρευνας και στην Eκπόνηση Ακαδημαϊκών Διατριβών. Η εμπειρογνωμοσύνη τους αποτελεί τον πυρήνα της αξίας που προσφέρουμε. Κάθε έργο, κάθε έρευνα, κάθε διατριβή είναι ένα έργο που αντικατοπτρίζει την ποιότητα και την επιστημονική ακρίβεια του ana-thesis.com. Περισσότερες πληροφορίες για την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών.

Στο Ana-Thesis, είμαστε πεπεισμένοι ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης και η πρόσβαση σε προηγμένες ακαδημαϊκές γνώσεις αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα. Με την καθοδήγηση και τη στήριξη των διακεκριμένων ακαδημαϊκών μας καθηγητών και ειδικών επιστημόνων, προσφέρουμε μία σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν την εκπόνηση εργασιών, ακαδημαϊκών έργων και εξειδικευμένων μελετών. Επιδιώκουμε να παρέχουμε τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία που θα επιτρέψουν στους σπουδαστές και στους φοιτητές μας να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους με επιστημονική ορθότητα, αξιοπιστία και καινοτομία.

Στο ακαδημαϊκό φροντιστήριο Ana-Thesis, το όραμά μας είναι απλό αλλά συνάμα εξαιρετικά φιλόδοξο: να αναδεικνύουμε το πλήρες δυναμικό κάθε φοιτητή και να τους εξοπλίζουμε με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουν εξαίρετα αποτελέσματα στις ακαδημαϊκές τους σπουδές και να εξελιχθούν σε κορυφαίους επαγγελματίες. Το Ana-Thesis αποτελεί το ιδανικό σύμπαν όπου οι φοιτητές μπορούν να εξερευνήσουν, να αναπτύξουν και να εδραιώσουν τις γνώσεις τους, προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και κατακτώντας το μέλλον με εμπιστοσύνη και επιτυχία.

Στο Ana-Thesis, οι αξίες μας αποτελούν την ηθική και επιστημονική μας πυξίδα. Πιστεύουμε ότι η ποιοτική εκπαίδευση και η έρευνα αποτελούν τα θεμέλια για την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη και γι’ αυτό αφιερώνουμε τις δυνάμεις μας στην επίτευξη της αριστείας. Η ομάδα επιστημονικών συνεργατών της Ana-Thesis είναι αφοσιωμένη σε αυτές τις αρχές, καθοδηγούμενη από την αταλάντευτη προσήλωση στην εκπαιδευτική εξαιρετικότητα, την ερευνητική πρωτοπορία και τη διαπροσωπική αρτιότητα.

ana-thesis.com - Εκπόνηση εργασιών Εκπόνηση Διπλωματικής εργσίας

Χρόνια εμπειρία

Ακαδημαϊκοί Καθηγητές

Έργα

Πρωτα η ποιοτητα

Γιατί να μας επιλέξετε

Η ομάδα μας, αποτελούμενη από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς καθηγητές, είναι δεσμευμένη στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων, στηριζόμενη στην καινοτομία και την αριστεία. Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε είναι μια ευκαιρία να εφαρμόσουμε τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και μεθοδολογίες, εξασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα και ακρίβεια.

ana-thesis.com - Εκπόνηση εργασιών Εκπόνηση Διπλωματικής εργσίας

Εμπειρία και Εξειδίκευση

Η ομάδα μας αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και ειδικούς στον τομέα τους, προσφέροντας ανεπανάληπτη εμπειρία και γνώση.

Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

Κάθε φοιτητής είναι μοναδικός. Εστιάζουμε στις ατομικές ανάγκες, στόχους και προσδοκίες των φοιτητών μας, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις και στρατηγικές μάθησης.

ana-thesis.com - Εκπόνηση εργασιών Εκπόνηση Διπλωματικής εργσίας

Πλήρης Υποστήριξη

Παρέχουμε συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλες τις φάσεις της ακαδημαϊκής σας εξέλιξης, διασφαλίζοντας την επιτυχία σας.

ΛΑΒΕΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ

Zητήστε Προσφορά