Όροι Συνεργασίας

Συνεργασία / Με διαφάνεια & Σεβασμό

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ana-thesiS

Όροι παρεχόμενων Υπηρεσιών

1. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει να παρέχει:
• Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων σε φοιτητές ή επαγγελματίες.
• Υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών και καθοδήγησης για τη συγγραφή και υλοποίηση φοιτητικών εργασιών.
2. Η Επιχείρηση παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
• Μέσω Η/Υ (επιγραμμικές on – line υπηρεσίες, τηλεδιάσκεψη)
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης είναι info@ana-thesis.com
3. Η Επιχείρηση εγγυάται ότι:
οι υπηρεσίες της παρέχονται με κάθε δέουσα επιδεξιότητα και φροντίδα και σύμφωνα με τα πρότυπα, τα οποία ευλόγως αναμένονται από τους ασκούντες την επαγγελματική δραστηριότητα της Επιχείρησης.
4. Η Επιχείρηση διαβεβαιώνει ότι:
διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία καθώς και το διδακτικό προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών της, τις οποίες και εκτελεί με βάση τους όρους που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό.
5. Η Επιχείρηση δύναται:
να αποφασίζει ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ και εγγυάται για την αρτιότερη και καταλληλότερη μορφή παροχής των υπηρεσιών της (τμηματικά παραδοτέα ή ένα τελικό παραδοτέο), δεσμεύεται δε να γνωστοποιήσει αυτή την απόφαση προς τον πελάτη, την οποία και ο τελευταίος αποδέχεται πλήρως με την γνωστοποίηση του παρόντος.
6. Η Επιχείρηση προκειμένου:
να παρέχει της υπηρεσίες της προς τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λαμβάνει από τον πελάτη τα προσωπικά του ηλεκτρονικά στοιχεία, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ή/ και ηλεκτρονικά διαπιστευτήρια (username – password). Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να γνωστοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία προς την Επιχείρηση.
7. Η Επιχείρηση εγγυάται:
για την ασφάλεια των προσωπικών ηλεκτρονικών στοιχείων του πελάτη και υποχρεούται να τα χρησιμοποιεί ΜΟΝΟ για σκοπούς που εξυπηρετούν την παροχή των υπηρεσιών της προς τον πελάτη αντίστοιχα.
8. Η Επιχείρηση παρέχει:
τις υπηρεσίες της όταν ο πελάτης με αποκλειστική του ευθύνη γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση την εκφώνηση και το τυχόν συνοδευτικό υλικό ή άλλες κρίσιμες οδηγίες που επισυνάπτονται μαζί με το μάθημα ή την εργασία, αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Στη συνέχεια, η Επιχείρηση αξιολογεί την εκφώνηση και το συνοδευτικό της υλικό.
9. Η Επιχείρηση:
αφού αξιολογήσει το υλικό που της έχει γνωστοποιήσει ο πελάτης, γνωστοποιεί σε αυτόν την χρηματική και χρονική ΠΡΟΣΦΟΡΑ της. Σε αυτήν αναφέρεται 1) το εκτιμώμενο κόστος και 2) η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών (deadline). ΠΡΟΣΟΧΗ: το εκτιμώμενο κόστος και η διάρκεια των υπηρεσιών μιας προσφοράς μεταβάλλεται μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος που ορίζει αποκλειστικά η Επιχείρηση. Σε περίπτωση που ένας πελάτης ενδιαφερθεί για προσφορά που του έγινε πριν από την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος υποχρεούται να αποδεχθεί νέα προσφορά, με νέο εκτιμώμενο κόστος και νέα εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.
10. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συνοδευτικού υλικού μιας εργασίας ή ενός μαθήματος (είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά) του πελάτη και η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.
Τέτοια εκπρόθεσμη γνωστοποίηση θα λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά την κρίση της Επιχείρησης και εφόσον αυτή το θεωρεί απαραίτητο με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία της, χωρίς ο πελάτης να φέρει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα αλλαγής της φύσης εκτέλεσης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών που άπτονται της διεκπεραίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχει εξαρχής συμφωνήσει ο πελάτης.
11. Η Επιχείρηση ορίζει χρηματικό ποσό ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ το οποίο συναποδέχεται να καταβάλλει ο πελάτης για την παροχή των υπηρεσιών που θα λάβει.
Η Επιχείρηση προκείμενου να προβεί σε οποιαδήποτε εκκίνηση παροχής υπηρεσιών, απαιτεί από τον πελάτη την χρηματική καταβολή της προκαταβολής. Η προκαταβολή καταβάλλεται είτε στην έδρα της Επιχείρησης με μετρητά, λαμβάνοντας την αντίστοιχη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, είτε με τραπεζική κατάθεση στους αριθμούς λογαριασμού της Επιχείρησης.
12. Η Επιχείρηση θεωρεί ότι:
η καταβολή της προκαταβολής αποτελεί εγγύηση και έμπρακτη απόδειξη εμπιστοσύνης του πελάτη προς αυτήν για το είδος και την φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, όπως αυτές ορίστηκαν στην προσφορά που η Επιχείρηση γνωστοποίησε στον πελάτη.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία ο πελάτης, αφού καταβάλλει την προκαταβολή, διακόψει για οποιονδήποτε λόγο μονομερώς και με δική του υπαιτιότητα τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ΧΑΝΕΙ κάθε δικαίωμα επιστροφής της προκαταβολής αυτής.
13. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης:
σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσει η ίδια εκ των υστέρων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ότι η παροχή των υπηρεσιών όπως τις περιέγραψε στην προσφορά της που γνωστοποιήθηκε στον πελάτη, είναι αδύνατη. Για την κρίση και την απόφαση της αδυναμίας αυτής αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Επιχείρηση. Σε τέτοια περίπτωση ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα την απόφαση αδυναμίας παροχής των υπηρεσιών της Επιχείρησης. 0 πελάτης αποσύρεται από κάθε δικαίωμα έκφρασης αντίθετης άποψης για την απόφαση αυτή της Επιχείρησης ή έκφρασης γνώμης περί της αδυναμίας της και παραλαμβάνει την επιστροφή της προκαταβολής του με τρόπο που καθορίζει και του γνωστοποιεί η Επιχείρηση. Στην ανωτέρω περίπτωση, πέραν της επιστροφής της προκαταβολής, ο πελάτης δεν δύναται να αξιώσει ουδεμία άλλη απαίτηση από την επιχείρηση. Τα ανωτέρω, ο πελάτης τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την αποδοχή του παρόντος.
14. Η Επιχείρηση δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να καταβάλλει τμηματικά ή εξ’ ολοκλήρου τα χρήματα για το υπόλοιπο (πέραν της καταβληθείσας προκαταβολής) ποσό της συνολικής αμοιβής που συναποδέχτηκε να καταβάλλει για την παροχή των υπηρεσιών που θα λάβει.
Σε κάθε περίπτωση, και ΠΡΙΝ την χρονική αποπεράτωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο πελάτης υποχρεούται να έχει εξοφλήσει πλήρως το ποσό της παραπάνω συνολικής αμοιβής. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει καταβάλλει τμηματικά ένα μέρος επί του ποσού της συνολικής αμοιβής που συναποδέχτηκε να καταβάλλει και διακόψει για οποιοδήποτε λόγο και με δική του υπαιτιότητα τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ΧΑΝΕΙ κάθε δικαίωμα επιστροφής του των καταβληθέντων ποσών. Τα ανωτέρω, ο πελάτης τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την αποδοχή του παρόντος.

15. Η Επιχείρηση υποχρεούται:
να ενημερώσει άμεσα τον πελάτη για πιθανή χρονική μετακίνηση του deadline των παρεχόμενων υπηρεσιών ΜΟΝΟ στην εξαιρετική περίπτωση της αλλαγής της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και τυχόν νέων παραμέτρων που μπορεί να προκόψουν στην πορεία παροχής των υπηρεσιών αυτών (π.χ. αλλαγή μέρους της εκφώνησης ή νέες οδηγίες που αφορούν μια εργασία). Σε κάθε άλλη περίπτωση η Επιχείρηση εγγυάται την τήρηση του deadline όπως αυτό έχει προδιαγράφει στην προσφορά της που έχει γνωστοποιήσει στον πελάτη.
16. Η Επιχείρηση χρεώνει χρηματικό ποσό ανά ημέρα για την περίπτωση όπου ο πελάτης απαιτήσει τη λήξη των παρεχόμενων υπηρεσιών του (π.χ. για να μελετήσει μια εργασία, για να προετοιμαστεί για μια εξέταση) πριν από τη λήξη του deadline, όπως αυτό ορίστηκε στην προσφορά της Επιχείρησης που έχει γνωστοποιήσει στον πελάτη.
Το χρηματικό αυτό ποσό καθορίζεται αποκλειστικά από το είδος και τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο πελάτης υποχρεούται να το καταβάλλει μαζί με το ποσό της συνολικής αμοιβής που συναποδέχτηκε να καταβάλλει εξαρχής.
17. Η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν αποτυχία ή άστοχη βαθμολόγηση του πελάτη στο εξεταζόμενο μάθημα ή στην εργασία του.
Ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τέτοιου είδους αποτυχία δεν συνιστά κανενός είδους λόγο για χαρακτηρισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιχείρησης, ως μη προσηκόντων, δεδομένου ότι εκφεύγουν του πεδίου επαγγελματικού ελέγχου της Επιχείρησης.
18. Η Επιχείρηση δύναται:
μετά το πέρας των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τον πελάτη, να παρέχει οποιοσδήποτε φύσεως τεχνική υποστήριξη ή επιδιόρθωση ή περαιτέρω επεξήγηση επί των υπηρεσιών αυτών, εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο από τον πελάτη. Μια τέτοια διαδικασία θα νοείται ως νέα υπηρεσία η οποία, αναλόγως του είδους και της φύσης της, μπορεί να επανακοστολογείται τόσο οικονομικά όσο και χρονικά ή να παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ, πάντα κατά την κρίση της Επιχείρησης, την οποία κρίση ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα, εφόσον επιθυμεί να παραλάβει την τεχνική αυτή υποστήριξη. Σε τέτοια περίπτωση η Επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον πελάτη για την ύπαρξη νέου κόστους που θα αφορά αποκλειστικά την τεχνική υποστήριξη ή ότι αυτή παρέχεται δωρεάν καθώς και το χρονικό διάστημα παροχής αυτής της τεχνικής υποστήριξης.
19. Η Επιχείρηση δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να επικοινωνεί ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά με αυτήν προκειμένου να ενημερώνεται για την πορεία και την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών που λαμβάνει.
Η Επιχείρηση ενθαρρύνει τον πελάτη να δίνει κατάλληλες υποδείξεις που θα διευκολύνουν το είδος και τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθ’ όλη την χρονική διάρκεια που αυτές παρέχονται προς αυτόν. Η Επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώνει τον πελάτη για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
20. Η Επιχείρηση ΔΕΝ αποδέχεται:
κανενός είδους υπόδειξη από τον πελάτη (κακεντρεχούς ή υβριστικού περιεχομένου) που παρακωλύει, εμποδίζει ή ακυρώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς αυτόν και μπορεί να συμβεί καθ’ όλη την χρονική διάρκειά τους. Σε τέτοια περίπτωση και μόνο κατά την κρίση της, η Επιχείρηση δύναται να ΔΙΑΚΟΨΕΙ κάθε παροχή υπηρεσίας προς τον πελάτη σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κρίνει αυτή απαραίτητο, χάνοντας ο πελάτης κάθε δικαίωμα επιστροφής της χρηματικής καταβολής που έκανε μέχρι το χρονικό διάστημα της διακοπής αυτής.
21. Η Επιχείρηση θεωρεί ότι:
η μη υποβολή οποιοσδήποτε φύσεως παραπόνων ή παρατηρήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφως εκ μέρους του πελάτη (καθ’ όλη την διάρκεια ή μετά το πέρας των παρεχόμενων υπηρεσιών) συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς αυτόν. Σε περίπτωση υποβολής παραπόνων από τον πελάτη (ΜΟΝΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφως) που άπτονται αποκλειστικά του είδους και της φύσεως των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Επιχείρηση υποχρεούται να τα λάβει υπόψη και να προχωρήσει στην κάλυψή τους. Η Επιχείρηση αποφασίζει αποκλειστικά αν και εφόσον κάτι τέτοιο δύναται να γίνει τόσο τεχνικά όσο και εντός των χρονικών ορίων της τελικής διεκπεραίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (deadline) προς τον πελάτη. Σε τέτοια περίπτωση ο πελάτης αποδέχεται την απόφαση αυτή ανεπιφύλακτα, χωρίς να φέρει κανένα δικαίωμα για χαρακτηρισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιχείρησης, ως μη προσηκόντων. Διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα επανυποβολής παραπόνων ή άλλων παρατηρήσεων.
22. Η Επιχείρηση προχωρά σε παροχή περαιτέρω τεχνικών συμβουλών και υποδείξεων μετά το πέρας των υπηρεσιών της προς τον πελάτη σε περίπτωση που παρουσιαστεί ζήτημα λογοκλοπής κατά την ηλεκτρονική υποβολή του κειμένου σε έγκριτο και ειδικό λογισμικό λογοκλοπής όπως το TURNITIN.
Κάτι τέτοιο δύναται να συμβεί ΜΟΝΟ όταν ο πελάτης γνωστοποιήσει έγκαιρα το ζήτημα λογοκλοπής προς την Επιχείρηση και αυτή, αποκλειστικά κατά την δική της κρίση, δύναται να προχωρήσει στις κατάλληλες υποδείξεις ανάσχεσης της λογοκλοπής αυτής. 0 πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τέτοιου είδους λογοκλοπή ΔΕΝ συνιστά κανενός είδους λόγο για χαρακτηρισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιχείρησης, ως μη προσηκόντων, δεδομένου ότι εκφεύγουν του πεδίου επαγγελματικού ελέγχου της Επιχείρησης.
23. Η Επιχείρηση γνωστοποιεί στον πελάτη μαζί με την προσφορά της προς αυτόν και το σύνολο των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας.
Προκειμένου να προχωρήσει οποιουδήποτε είδους επαγγελματική συνεργασία με τον πελάτη, αυτός υποχρεούται να λάβει γνώση των παραπάνω όρων και να τους αποδεχτεί πλήρως, χωρίς να φέρει κανένα δικαίωμα μεταβολής ή προσβολής αυτών. Σε περίπτωση διαφωνίας ή / και πάσης φύσεως διαφοράς, που απορρέει από τους παραπάνω όρους, ο πελάτης υποχρεούται να μην προχωρήσει σε συνεργασία με την επιχείρηση. Για επίλυση οποιοσδήποτε διαφωνίας, αρμόδια κατά τόπο και καθ’ ύλη ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης της Ρόδου, ανεξαρτήτως της κατοικίας του πελάτη.

ana-thesis.com – εκπόνηση εργασιών εκπόνηση διπλωματικής εργασίας εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Ana-thesis.com

Προσήλωση στην Ποιότητα για κάθε Έργο

Στο Ana-Thesis, κατανοούμε πως η δύναμη και η αξία ενός εκπαιδευτικού ιστότοπου καθορίζεται από τη συνδυαστική ικανότητα και την εμπειρογνωμοσύνη των επιστημονικών του συνεργατών. Διαθέτοντας ένα ποικίλο φάσμα εξειδικεύσεων και μια βαθιά κατανόηση διαφόρων επιστημονικών και ακαδημαϊκών πεδίων, είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στις μοναδικές ανάγκες και προσδοκίες κάθε πελάτη. Είτε πρόκειται για την εκπόνηση ενός Ακαδημαϊκού έργου ή την υλοποίηση ενός σύνθετου επιστημονικού πρότζεκτ, η Ana-Thesis προσφέρει μια ανεπανάληπτη συνδυαστική εμπειρία και εξειδίκευση.

Στο Ana-Thesis, είμαστε πεπεισμένοι ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης και η πρόσβαση σε προηγμένες ακαδημαϊκές γνώσεις αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα. Με την καθοδήγηση και τη στήριξη των διακεκριμένων ακαδημαϊκών μας καθηγητών και ειδικών επιστημόνων, προσφέρουμε μία σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν την εκπόνηση εργασιών, ακαδημαϊκών έργων και εξειδικευμένων μελετών. Επιδιώκουμε να παρέχουμε τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία που θα επιτρέψουν στους σπουδαστές και στους φοιτητές μας να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους με επιστημονική ορθότητα, αξιοπιστία και καινοτομία.

Στο ακαδημαϊκό φροντιστήριο Ana-Thesis, το όραμά μας είναι απλό αλλά συνάμα εξαιρετικά φιλόδοξο: να αναδεικνύουμε το πλήρες δυναμικό κάθε φοιτητή και να τους εξοπλίζουμε με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουν εξαίρετα αποτελέσματα στις ακαδημαϊκές τους σπουδές και να εξελιχθούν σε κορυφαίους επαγγελματίες. Το Ana-Thesis αποτελεί το ιδανικό σύμπαν όπου οι φοιτητές μπορούν να εξερευνήσουν, να αναπτύξουν και να εδραιώσουν τις γνώσεις τους, προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και κατακτώντας το μέλλον με εμπιστοσύνη και επιτυχία.

Στο Ana-Thesis, οι αξίες μας αποτελούν την ηθική και επιστημονική μας πυξίδα. Πιστεύουμε ότι η ποιοτική εκπαίδευση και η έρευνα αποτελούν τα θεμέλια για την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη και γι’ αυτό αφιερώνουμε τις δυνάμεις μας στην επίτευξη της αριστείας. Η ομάδα επιστημονικών συνεργατών της Ana-Thesis είναι αφοσιωμένη σε αυτές τις αρχές, καθοδηγούμενη από την αταλάντευτη προσήλωση στην εκπαιδευτική εξαιρετικότητα, την ερευνητική πρωτοπορία και τη διαπροσωπική αρτιότητα.

ana-thesis.com - Εκπόνηση εργασιών Εκπόνηση Διπλωματικής εργσίας

Χρόνια εμπειρία

Ακαδημαϊκοί Καθηγητές

Έργα

Πρωτα η ποιοτητα

Γιατί να μας επιλέξετε

Η ομάδα μας, αποτελούμενη από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς καθηγητές, είναι δεσμευμένη στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων, στηριζόμενη στην καινοτομία και την αριστεία. Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε είναι μια ευκαιρία να εφαρμόσουμε τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και μεθοδολογίες, εξασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα και ακρίβεια.

ana-thesis.com - Εκπόνηση εργασιών Εκπόνηση Διπλωματικής εργσίας

Εμπειρία και Εξειδίκευση

Η ομάδα μας αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και ειδικούς στον τομέα τους, προσφέροντας ανεπανάληπτη εμπειρία και γνώση.

Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

Κάθε φοιτητής είναι μοναδικός. Εστιάζουμε στις ατομικές ανάγκες, στόχους και προσδοκίες των φοιτητών μας, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις και στρατηγικές μάθησης.

ana-thesis.com - Εκπόνηση εργασιών Εκπόνηση Διπλωματικής εργσίας

Πλήρης Υποστήριξη

Παρέχουμε συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλες τις φάσεις της ακαδημαϊκής σας εξέλιξης, διασφαλίζοντας την επιτυχία σας.

ΛΑΒΕΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ

Zητήστε Προσφορά